25 de febrer de 2009

PRIMERES PASSES .07

david condinach
arquitecte i consultor d'estructuresDavid Codinach (Olot 1977)

Arquitecte per l'ETSAV, UPC al 2003. Col·labora del 1998 al 2005 al despatx d'estructures de Robert Brufau / Sala Consultors. El 2005-2006 col·labora puntualment amb altres despatxos de càlcul d'estructures. A partir de 2003 comença a treballar per compte propi i des del 2007 s'hi dedica exclusivament. Des de abril de 2006 és cap de servei de l'OCT del col·legi d'arquitectes a la demarcació de Girona.


>El dia 6 de febrer vam assistir a la setena conferència de Primeres Passes a càrrec de David Codinach, arquitecte i consultor d'estructures. En David ens va explicar una altra vessant de l'arquitectura que fins ara no havíem tractat al nostre cicle.


>La seva conferència la va dividir en dos parts diferents. Una primera part la va dedicar a descriure diferents projectes classificats per tipologies on havia intervingut. La segona part va ser una col·lecció d'exemples de males pràctiques en el món de les estructures moltes vegades per inconsciència del constructor, promotor o fins i tot de l'arquitecte titular de l'obra.


>El primer projecte que ens va exposar la va titular "estructures amb interactivitat arquitecte-consultor". Sota aquest títol va descriure un habitatge unifamiliar a Sant Vicenç. L'habitatge partia d'una estructura metàl·lica senzilla però la singularitat d'aquest projecte era el voladís d’ aproximadament 5 metres que es creava a la planta primera sobre la cuina. L'arquitecte i l'estructurista van treballar conjuntament per tal de donar una solució que fos correcta tan a nivell estructural com estètic. Finalment, es va decidir realitzar una llosa posttesada, una solució no gaire convencional en habitatges.

>El següent projecte consistia en una rehabilitació i com s'ha d'adaptar una estructura vella en una nova i que segueixi tota la normativa vigent. En aquest cas era una rehabilitació d'un habitatge unifamiliar en 2 apartaments a la Cerdanya. En aquest cas per raons de normativa el volum exterior de la casa no podia ser modificat, per tant en alguns espais de l'habitatge no es complien les alçades segons les normatives d'habitabilitat. A la vegada, l'estat de l'habitatge era molt precari i necessitava una reforma profunda per tal de poder adaptar-se a la nova distribució. L'estructura era de murs de pedra i biguetes de fusta. Primer es van ajustar els nivells horitzontals, després es va consolidar l'estructura i es van obrir forats. Per tant, la intervenció es va haver de realitzar de forma acurada i seguint una planificació estricta de l'obra.


>A l'apartat d'estructures petites ens va mostrar la construcció d'un altell en un habitatge de Barcelona. Tot i que l'element estructural era petit, l'altell tenia uns requeriments que necessitaven un estudi acurat de l'estructura. La proximitat a la porta que no permetia recolzar l'altell de paret de càrrega a paret de càrrega i la impossibilitat de col·locar pilar els va conduir a realitzar una estructura metàl·lica penjada. En aquest apartat en David ens va fer la reflexió de que no per ser un encàrrec petit és menys interessant.>A partir d'aquest moment la segona part de la conferència va consistir en un seguit de mal propòsits en la construcció d'estructures com per exemple la no previsió de col·locar passa-tubs abans del formigonat i per tant la realització després dels forats que a vegades poden perjudicar els elements resistents, la mala col·locació de puntals que poden ensorrar forjats quan es formigonen, la mala execució de murs de contenció i estintolaments i altres exemples. Aquesta última part va servir per fer-nos reflexionar sobre la importància de les estructures en el projecte i la seva bona execució.


CREUETES de punxonamentAPUNTALAMENTS. Un apuntalament mal executat pot provocar el col.lapse d’una estructura. al mercat hi ha moltes marques i suficients productes per qualsevol cas que ens poguem trobar, no cal inventar res.EXCAVACIONS . Els terrenys argilosos sóS.n cohesius i fàcilment alterables en periodes de pluges.ESTINTOLAMENTS>>La pròxima conferència anirà a càrrec TWO.BO Arquitectura (Pablo Twose, Maria Pancorbo i Alberto Twose). La cita és el 26 de febrer a les 20.00h al C/Comte Borrell #89 2 1B de Barcelona

3 de febrer de 2009

7a CONFERÈNCIA

>>06.02.2009
>david codinach
arquitecte i consultor d'estructures
lloc: C/Ciudad Real #14-16 local 4
hora: 20.00 h